คำแนะนำแด่ผู้มานมัสการพระธาตุพนม 5579
หน้าแรก > หมวด : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร | เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ | แก้ไขล่าสุด : 2014-09-09 21:34:45

คำแนะนำ

แด่ผู้มานมัสการพระธาตุพนม

            องค์พระธาตุพนม เป็นพุทธเจดีย์บรรจุอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นพระอรหันต์ บรมครูของชาวพุทธทั่วโลก พระองค์เป็นเอกอัครบุคคลพิเศษ สิ้นกิเลสบาปกรรมหมดแล้ว เป็นครูของเทวดาและมนุษย์อินทร์พรหมทั้ง ๓ โลก เป็นที่เคารพบูชาของชาวพุทธทุกชาติชั้นวรรณะ เป็นมิ่งขวัญของไทยอีสาน อันสืบสายมาจากไทยล้านช้างโบราณ จึงเป็นที่หึงหวงของชาวไทยในลุ่มแม่น้ำโขงนี้ดุจดั่งชีวิต โดยเฉพาะชาวธาตุพนม ซึ่งถือว่าทุกคนสืบเชื้อสายมาจากข้าโอกาสพระบรมธาตุพนมมานาน ฉะนั้น ผู้ที่มานมัสการจึงควรรู้ธรรมเนียมไว้ จะได้ปฏิบัติระมัดระวังเป็นสิริมงคลแก่ตนและเจ้าถิ่น คือ

            ๑.ภายในกำแพงแก้ว ชั้นในชิดกับพระธาตุพนมนั้น เป็นเขตของพระภิกษุสามเณรเข้าไหว้ ห้ามมิให้ไปพลุกพล่านสับสน โดยเฉพาะสตรีเพศห้ามมิให้เข้าไปเลย เว้นแต่บุรุษเมื่อว่างพระภิกษุสามเณรแล้ว

            ๒.บริเวณกำแพงแก้ว ชั้น ๑-๒ ชาวพุทธในถิ่นนี้ตั้งแต่พระเถรลงมา เคารพในคุณพระรัตนตรัย มิเคยใส่รองเท้ากั้นร่มสวมหมวกเข้าเลย ถ้าท่านจะให้เกรียติแก่ปูชนียสถานแห่งนี้และเคารพเจ้าถิ่น ก็เป็นสิริมงคลยิ่ง และช่วยรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยไว้ด้วย

            ๓.บริเวณภายในกำแพงชั้นนอก ซึ่งมีวิหารคดรอบนั้นเข้าไปเป็นเขตพุทธสถาน ท่านมิควรประพฤติทุจริตกรรมใดๆ ให้เป็นภัยแก่ตนและคนอื่น ท่านจะแพ้ภัยเร็วกว่าทำในที่อื่นมาก

            ๔.สิ่งของที่ผู้นำมานมัสการบูชาพระบรมธาตุจะเป็นวัตถุใดก็ตาม ท่านอย่าลุอำนาจแก่ความโลภ หยิบฉวยเบียดบังเอาไปเป็นของส่วนตัวโดยผิดธรรม ท่านจะฉิบหายและเดือดร้อนตลอดถึงป่วยและเป็นบ้า เพราะองค์พระธาตุพนมมีสิ่งลึกลับคุ้มครองอยู่ จึงถือกันว่า “ศักดิ์สิทธิ์” เพราะมีฤทธิ์ลึกลับบันดาลให้โทษแก่คนทุจริตอยู่เสมอ

            ๕.เวลาเข้าไปไหว้บูชา ให้ทำด้วยความเคารพ อยากได้สิ่งใดที่ชอบธรรมอธิษฐานและปรารถนาเอาจะสำเร็จมโนรถในเวลาอันควร

            ๖.น้ำตาเทียนที่คนนำมาบูชา หยดหยาดอยู่ตามราวเทียนและพื้น สะเก็ดอิฐปูนที่ตกลงมาและไคลพระบรมธาตุพนมอย่าดูเบาถือเอาเป็นของเล่น เมื่อท่านต้องการเอาไปบูชา ก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานไหว้วอนเอาไปได้ แต่ต้องบอกว่าเอาไปประจำตัวตลอดอายุ ถ้าตกหายพลั้งเผลอขอให้งดโทษให้ หรือลิ้นธุระแล้วจะเอามาส่ง ท่านต้องนำมาจริง ๆ มิฉะนั้น ท่านหรือคนในครัวเรือนของท่านจะประสบเหตุการณ์แปลกๆ จนนำมาส่งคืนจึงจะหาย เอาไปแล้วต้องเก็บให้ดี เคารพคารวะ อย่างทิ้งขว้างเป็นอันขาด

            ๗.องค์พระมหาธาตุนี้เป็นสมบัติอันมีค่าร่วมกันของชาวเรา ที่ถาวรรุ่งเรืองรอดเหลือจากการแตกสลายมาได้ก็เพราะบรรพบุรุษของชาวเราได้บำรุงไว้ ฉะนั้นท่านจึงควรมีส่วนบริจาคร่วมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นกำลังรักษา เป็นการคุ้มครองมรดกอันมีค่าไว้ให้ลูกหลานและเราเอง ติดต่อกับเจ้าอาวาส เจ้าหน้าที่หรือหย่อนตู้ อย่างวางไว้ตามที่บูชา หรือให้กับคนไม่มีหลักฐาน

            ๘.ก่อนนั่งไหว้ ท่านควรจุดธูปเทียน แล้วตั้งจิตเคารพเดินเทียนเวียนขวา (ไปทางทิศใต้) ประทักษิณพระเจดีย์ ๓ รอบ แล้วจึงนั่งไหว้ ณ ทิศใดทิศหนึ่ง ดังนี้

            ทิศตะวันออกว่า ปุริมาย ทิสาย “กปณคิริสฺมึ ปพฺพเต มหากสฺสเปน าปิตํ พุทฺธอุรงฺคธาตุ สิรสา นมามิ ฯ “ ทิศใต้ว่า ทกฺขิณาย ทิสาย ทิศตะวันตกว่า ปจฺฉมาย ทิสาย ทิศเหนือว่า อุตฺตราย ทิสาย แล้วต่อ “ปรณคิริสฺมึ” ไปจนถึง “นมามิ” หรือจะไหว้เป็นทิศไปโดยเวียนขวาก็ได้ อันนี้เป็นธรรมเนียมของท้องถิ่นนี้ ก่อนจะไหว้พระธาตุนั้นให้ไหว้พระรัตนตรัย ๓ บท คือ อรหํ ก่อน เป็นระเบียบอันงาดี

            ๙.นอกจากการเคารพในเขตลานพระบรมธาตุแล้ว ตามสถานที่สักการบูชา เช่น โบสถ์ วิหาร หอพระ เวลาท่านจะเข้าไปมิควรสวมรองเท้าและหมวกเข้าไป จะเป็นการสะเทือนใจกับผู้รักษาโดยใช่เหตุ เพราะที่นั่นเป็นเขตเคารพบูชา เมื่อท่านไม่นับถือ ก็ควรที่จะเกรงใจเจ้าของถิ่น อันเป็นสัญลักษณ์แห่งสัตบุรุษในพระพุทธศาสนา

            ๑๐.สัตว์น้ำสัตว์บก ในเขตวัดโดยรอบนอก ท่านควรมีเมตตาจิตแก่เขา เพราะบริเวณภูกำพร้าทั้งหมด (เขตวัด) โบราณชนได้ถือเป็นเขตให้อภัยสัตว์และมนุษย์ ได้แช่ไว้แก่ผู้ขาดเมตตาจิต ในเหล่ามนุษย์ผู้มีภูมิจิตสูงมิควรเบียดเบียนข่มเหงกันโดยประการใดๆ ให้สมกับเรามาแสวงบุญและอยู่ในเขตบุญสถานแล้ว ถ้าท่านฝืนก็จะถูกธรรมชาติลึกลับลงโทษ

            ๑๑.ถ้าผู้ใดได้พลั้งพลาดไปในเขตพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์แล้ว สำนึกตัวกลัวบาปกรรม ให้นำธูปเทียนและเครื่องสักการบูชา เข้าขอขมาต่อพระบรมธาตุตามอย่างธรรมเนียมพุทธศาสนิกชนที่ดี ก็จะอยู่ดีมีสุขสืบต่อไป ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่จะสะดวกยิ่งขึ้น

            ๑๒.การบนบาน มนุษย์เราเมื่อมีภัยแก่ตัวก็ย่อมหาที่พึ่งพา แม้แต่ต้นไม้ก็ได้รับการเคารพเซ่นไหว้ อันนี้เป็นธรรมดาของปุถุชน ในแถบถิ่นนี้ก็เช่นเดียวกัน เมื่อได้รับภัยต่าง  ๆ ก็วิ่งเข้าหาองค์พระธาตุทั้งชาวไทย จีน และญวน การบนก็คือการถวายทองคำเปลว,ต้นผึ้ง,ผ้าไตร, หรือต้นกัลปพฤกษ์ ด้านละต้นละไตรบ้าง ต้นเดียวบ้าง และแต่อัธยาศัย ข้อสำคัญบนแล้วอย่าลืมเสีย ต้องรักษาสัตย์ปฏิญาณ ถ้ามีเหตุการณ์ภายหลังจะแก้ยาก บางจำพวกก็พากันมาขอลูก โดยถือกันว่า ต้องสละทองเครื่องประดับมาบูชาด้วย จึงจะขลัง จะเป็นเพราะเหตุใดก็ตามยังเป็นที่นิยมกันไม่จืดจาง

กลับขึ้นบน