ประวัติเจ้าอาวาส (จล.) 3245
หน้าแรก > หมวด : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร | เขียนโดย : พ.ป.ช.ว. | แก้ไขล่าสุด : 2013-12-28 23:57:52

ประวัติ

พระเทพวรมุนี  (สำลี  ปญฺญาวโร)

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธรรมนิเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ประจำปี  2550

                  

ชื่อ  - ฉายา

พระเทพวรมุนี  (สำลี  ปญญาวโร)

วัน  เดือน  ปีเกิด

9  ธันวาคม  2483     อายุ  66    พรรษา  46

วุฒิการศึกษา

น.ธ.เอก, จูฬอภิธรรมิกะเอก, ป.ธ. 5 ,พ.ม.

ภูมิลำเนา

ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

บรรพชา

10   กรกฎาคม  2497  ณ  วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม 

อุปสมบท

22  มีนาคม  2504  ณ  วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม

จังหวัดนครพนม   มีพระธรรมราชานุวัตร (แก้ว กนฺโตภาโส)

 เป็นพระอุปัชฌาย์

ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  48110

หน้าที่การงาน / ประสบการณ์

งานการปกครอง

            - เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครพนม

            - เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อำเภอธาตุพนม  

               จังหวัดนครพนม

 

งานการศึกษา

             -  เป็นประธานองค์อุปถัมภ์วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

             -  เป็นผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

                วัดพระธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

              - เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษรายวิชา “ธรรมภาคปฏิบัติ” 

                 ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

              - เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษรายวิชา “การปลูกฝังจริยธรรม”

             ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

 

งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

   - เป็นวิทยากรหลักในการบรรยายถวายความรู้แก่พระสังฆาธิ 

     การในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๑๐  เรื่องพระราชบัญญัติ 

     คณะสงฆ์ ,กฎมหาเถรสมาคม  และงานสารบรรณ ฯลฯ

   - เป็นวิทยากรหลักในการอบรมพระวิปัสสนาจารย์  ๓ ภาค           

      คือ  ภาค  ๘, ๙  และ ๑๐  ในโครงการของสำนักงาน 

      พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

    - เป็นวิทยากรอบรมศีลธรรมแก่ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน

      นักเรียนและนักศึกษาในเขตจังหวัดนครพนม โดยร่วมกับ 

      ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

- เป็นพระวิปัสสนาจารย์อบรมกัมมัฎฐานแก่พระสังฆาธิการ            ในเขตภาค ๑๐  และ พระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน  นักเรียนและนักศึกษาในเขตจังหวัดนครพนม

 • เป็นผู้จัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม  รายการ “เสียงธรรมจากวัดพระธาตุพนม” วันละ  ๑ ชั่วโมง  ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
 • เป็นผู้บรรยายธรรมะ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑  จังหวัดขอนแก่น
 • เป็นประธานการฝึกอบรมวิทยากรกองทัพธรรมกองทัพไทย
 • เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมเขตภาค  ๑๐
 • เป็นวิทยากรฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์ในเขตภาค ๑๐
 • เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตประจำจังหวัดนครพนม
 • เป็นวิทยากรอบรมเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ ในเขตจังหวัดนครพนม

 

ผลงานด้านวิชาการ

 • เรียบเรียงหนังสือ “ต้นไม้สอนธรรม” พิมพ์เผยแพร่จำนวน  15  ครั้ง
 • เรียบเรียงหนังสือ “ครูผู้หนักแน่น” พิมพ์เผยแพร่จำนวน 10  ครั้ง
 • เรียบเรียงหนังสือ “พ่อแม่แผ่ไมตรี” พิมพ์เผยแพร่จำนวน  5  ครั้ง
 • เรียบเรียงหนังสือ “ทำวัตรสวดมนต์ ฉบับวัดพระธาตุพนม”พิมพ์เผยแพร่จำนวน  20 ครั้ง
 • เขียนบทความทางพระพุทธศาสนาพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทุกเดือน
 • เขียนบทความทางพระพุทธศาสนาพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

      มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์

 • สร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชนเป็นจำนวนเงิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาท)
 • บูรณะโบสถ์วัดบึงเหล็ก ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นเงิน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)
 • บริจาคเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่องให้แก่วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
 • บริจาคเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่องให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม
 • บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปรินท์เตอร์จำนวน  10  เครื่องให้แก่สำนักงานเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอในเขตจังหวัดนครพนม
 • บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปรินท์เตอร์จำนวน  10 เครื่องให้แก่สถานีตำรวจภูธรอำเภอธาตุพนม ,ตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดนครพนมและโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม
 • บริจาคเงินซ่อมแซมอาคารเรียน ท่อระบายน้ำโรงเรียนวัดพระธาตุพนม (พนมวิทยาคาร) แผนกประถมศึกษา จำนวนเงิน  250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

-      บริจาคเครื่องทำน้ำเย็นจำนวน  2 เครื่องให้แก่วิทยาลัย 

       สงฆ์นครพนมและโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

       ศึกษาวัดพระธาตุพนม

 • บริจาคเงินบำรุงวิทยาลัยสงฆ์นครพนม  โรงเรียนพระปริยัติ

      ธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมและ สถานศึกษา

      ต่างๆในเขตอำเภอธาตุพนม และนาแกปีละ  500,000.- 

      บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)      

ผลงานเด่น

 • ได้รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร สาขาการเผยแผ่

       พระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

       บรมราชกุมารี

 • ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น “ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ “   เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ  6  รอบ
 • ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในด้าน

     “การดำเนินการพัฒนาอาคาร สถานที่เป็นแหล่งส่งเสริม 

     ให้บริการความรู้ ข่าวสาร  ข้อมูลแก่ประชาชนในชุมชน”  และ 

     ได้รับการคัดเลือกเป็น “อุทยานการศึกษาในวัด”

 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สมศ. เป็นวัดดีเด่นด้านการจัดวัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ ในโครงการวิจัยและส่งเสริมวัดเพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมประจำปี 
 • ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงสาธารณสุขในด้าน “มาตรฐานส้วมสะอาด ได้มาตรฐานระดับประเทศ” ปี  2549
 • ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขารัฐ

       ประศาสนศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม

 

 

กลับขึ้นบน