ทำบุญ "ห่มผ้าพระธาตุพนม" 1213
หน้าแรก > หมวด : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร | เขียนโดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ | แก้ไขล่าสุด : 2013-10-03 21:31:19

ทำบุญ "ห่มผ้าพระธาตุพนม"

 

อานิสงส์การถวายผ้า เพื่อเป็นพุทธบูชา 

อานิสงส์หรือผลบุญที่พุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาความเชื่อ ปสาทะความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาจะได้รับจากการทำบุญด้วยการถวายผ้า พอจะประมวลมาได้ดังนี้

๑.   เกิดบนสวรรค์ มีผิวพรรณงดงาม มีทรัพย์สมบัติน่ายินดีพอใจ

๒.   ได้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

๓.   จักเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามดั่งทองคำ

๔.   ทำให้เป็นผู้บริบูรณ์ พรั่งพร้อมด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์..... อ่านต่อได้

๕.   ผู้ถวายผ้าแด่พระสงฆ์จะไม่ไปสู่ทุคติ

๖.   ผู้ถวายผ้าแก่พระสงฆ์ย่อมได้รับ อานิสงส์ผลบุญ 8 ประการ

      ๖.๑. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีผิวพรรณดังทอง

      ๖.๒. ปราศจากธุลี(ปราศจากไฝฝ้า)

      ๖.๓. มีรัศมีผ่องใส

      ๖.๔. มีตบะ

      ๖.๕. มีร่างกายมีผิวเกลี้ยงเกลา

      เมื่อข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ

      ๖.๖. ก็มีผ้าสีขาว    ๑๐๐,๐๐๐     ผืน

      ๖.๗. มีผ้าสีเหลือง   ๑๐๐,๐๐๐    ผืน

      ๖.๘. มีผ้าสีแดง      ๑๐๐,๐๐๐    ผืน

 

ข้อแนะนำ

๑. ใช้ผ้าในการห่มพระธาตุพนม ใช้ผ้า ๑ ม้วน ความยาว ๖๐ หลา เพราะเจดีย์องค์พระธาตุพนมกว้างด้านละ ๑๒.๓๓ เมตร

๒. สีของผ้าใช้สีประจำวันเกิดของตน สีที่ชอบ หรือ สีประจำวันเกิดขององค์พระธาตุพนม คือ สีแดง

๓. การเขียนชื่อลงในผ้าควรเขียนที่มุมผ้า หรือวิธีอื่นๆ เพื่อเวลานำผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นจะได้สวยงามและเป็นประโยชน์แก่วัดต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร. 08 2843 3340

กลับขึ้นบน