เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม 1080
หน้าแรก > หมวด : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร | เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ | แก้ไขล่าสุด : 2013-03-19 23:13:35

พระเทพวรมุนี
( สำลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๕ )
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม

********************************************************
       ประวัติ มีนามเดิมว่า สำลี อ้วนโสดา เกิดวันพฤหัสบดี ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม 2483 เป็นชาวฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โยมบิดา-มารดาชื่อ นายเคน และนางแดง อ้วนโสภา  ในวัยเด็ก ช่วยบิดามารดาหาเลี้ยงครอบครัว และบรรพชาเพื่อทดแทนคุณบุพการี ขณะเป็นสามเณรได้ติดตามพระอาจารย์บุญเรือง สิริปัญโญ อยู่จำพรรษาที่วัดมรุกขนคร ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม ซึ่งเป็นวัดรกร้างขาดผู้ดูแล ก่อนไปศึกษาเล่าเรียนตามสถานที่ต่างๆ  ต่อมา เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2504 ณ วัดพระธาตุพนม มีพระเทพรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม เป็นพระอุปัฌาย์ ได้รับฉายาว่า “ปัญญาวโร” หมายถึง ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ   ภายหลังอุปสมบท ได้มุ่งมั่นศึกษาหาความรู้และศึกษาพระปริยัติธรรม สามารถจบชั้นมัธยมปีศึกษาที่ 6 แผนกสามัญ และประโยคครูพิเศษมัธยม ที่วัดพระธาตุพนม จบนักธรรมชั้นเอก จากสำนักศาสนศึกษาวัดดงบัง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค ที่สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุพนม และได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์
 
ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์
พ.ศ.2517 เป็นเจ้าคณะอำเภอธาตุพนม
พ.ศ.2520 เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.2523 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
พ.ศ.2530 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พ.ศ.2539 เป็นเจ้าอาวาสวัดมรุกขนคร
พ.ศ.2547 เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พ.ศ.2549 ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุพนม จนถึงปัจจุบัน
 
ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ.2518 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่  พระครูศรีเจติยาภิรักษ์
พ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่  พระปริยัติธีรคุณ
พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่  พระราชธีราจารย์
พ.ศ.2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่  พระเทพวรมุนี
กลับขึ้นบน